Razpis za soorganizacijo in izvedbo prireditve »Srečanje v moji deželi 2008«

datum: 11.12.2007

kategorija: Novice SIM


Razpis za soorganizacijo in izvedbo prireditve »Srečanje v moji deželi 2008«

Razpis za soorganizacijo in izvedbo prireditve »Srečanje v moji deľeli 2008«

Združenje Slovenska izseljenska matica objavlja razpis za soorganizacijo in izvedbo »Srečanje v moji deželi 2008« v nedeljo 7. julija 2008

RAZPISNI POGOJI:
Prireditelj, ki želi soorganizirati in izvesti zgoraj navedeno prireditev mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1. Biti mora pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki je registriran in ima tudi ustrezno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet vsebine ponudbe. Ob prijavi na razpis naj priloži:

  • gospodarske družbe in zavodi – izpisek iz sodnega registra, ki ob vložitvi vloge ne sme biti starejši od trideset dni;

 

  • samostojni podjetniki posamezniki – fotokopijo priglasitvenega lista DURS;

 

  • društva – potrdilo iz registra društev;

 

  • lokalne turistične organizacije – kopijo odloka o ustanovitvi lokalne turistične organizacije.Prav tako pa mora prijavitelj ob prijavi priložiti svoj točen naziv in naslov, številko transakcijskega računa in naziv banke, pri kateri je odprt, ter navesti odgovorno osebo.

2. Opis načina izvedbe prireditve in izvedbeni roki:

  • gostinska ponudba (hrana in pijača) – predložitev dokazila o izpolnjevanju pogojev za opravljanje gostinske dejavnosti ali izjave o sklenitvi pogodb s podizvajalcem za opravljanje dejavnosti;

 

  • ukrepe v zvezi z zagotavljanjem reda in varnosti prireditve (število varnostnikov oz. redarjev in varovalni načrt, število pričakovanih obiskovalcev, prva medicinska pomoč, požarna varnost);

 

  • program prireditve, opredeljen časovno in krajevno, razen osrednjega dela med 14:00 in 17:00 uro, ki ga bo pripravilo Združenje Slovenska izseljenska matica;

 

  • opis možnosti dostopa z javnimi prevoznimi sredstvi in število parkirnih mest za individualne obiskovalce;

 

  • število in vrsta WC-jev na prireditvenem prostoru.3. Navedba vrednosti prireditve s finančno konstrukcijo in načinom zagotavljanja pokrivanja predvidenih stroškov s predvidenimi viri sredstva in predlog sofinanciranja s strani Združenje Slovenska izseljenska matica.

4. Izjava da podjetje, ki se prijavlja na razpis, ni v stečajnem postopku.

Prijavitelji naj prijave z dokumentacijo o izpolnjevanju pogojev posreduje na naslov: Združenje Slovenska izseljenska matica, Cankarjeva 1/II, 1000 Ljubljana. Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo prispele v tajništvo Združenja Slovenska izseljenska matica najkasneje do vključno 31. decembra 2007, v zaprtih ovojnicah z navedbo prijavitelja in s pripisom »Ponudba za Srečanje v moji deželi 2008 – ne odpiraj«.

Izbrana bo ponudba, ki bo v največji meri in po organizatorjevem mnenju na najboljši način izpolnjevala pogoje.
Dodatne informacije lahko dobite po elektronski pošti na naslovu tajnik@zdruzenje-sim.si

Prijavljeni bodo o izboru obveščeni v roku 45 dni po poteku roka za prijavo. Z izbranim prijaviteljem bo Združenje Slovenska izseljenska matica sklenila pogodbo o soorganizaciji, izvedbi in sofinanciranju prireditve.

Predsednik Združenja Slovenska izseljenska matica
Sergij Pelhan