Izseljenski koledar 1961


Koledarski del
Tone Seliškar: Domovina
Zima Vrščaj: Uredniško pismo
Boris Kraigher: Ob srečanju z jugoslovanskimi izseljenci v Argentini
Janez Stanovnik: Zunanja politika Jugoslavije v teku zadnjega leta
Božidar Pahor: Dillon pri Titu
Mila Šenk: Tito, državnik miru
Iz govora predsednika Tita v New Yorku
Mila Šenk: Jugoslovanski izseljenci so podprli napore predsednika Tita
Tone Seliškar: Smrt fašizmu — svoboda narodu
Miha Klinar: Prva bitka
France Bevk: Obraz domovine
Fotoreportaža: Novo v slovenskih krajih
Zvone Kržišnik: Kranj včeraj in danes
Roman Albreht: Delavci že deset let upravljajo
Silvo Matelič: Istra
Zvone Kržišnik: Izlet v domovino cvička
Albert Švagelj: Ob desetletnici Slovenske izseljenske matice
Fotoreportaža: Piknik ameriških Slovencev v Polhovem Gradcu 4. julija 1960
Fotoreportaža: Izleti po Sloveniji
Matevž Hace: Prva služba
Črtomir Šinkovec: Pesem briških kolonov
Ing. Janez Perovšek: Preobrazba slovenskega kmetijstva
Fotoreportaža iz kmetijstva v Sloveniji
Ing. Miloš Brelih: Elektrogospodarstvo v Jugoslaviji
Ing. Pavle Žaucer: Kongres tehničnih strokovnjakov
Prof. dr. Vladimir Pertot: Vloga kredita v jugoslovanskem izvozu
Anton Ingolič: Srečanje z mladostjo
Fotoreportaža: Prihodi rojakov v Slovenijo 1960
Dr. Drago Musič: Nekaj zanimivosti iz našega zdravstva
Milko Goršič: Stanovanjska reforma v Jugoslaviji
Mitja Prešeren: Šport in telesna vzgoja v novi Jugoslaviji. — The
Sport and Physical Education in the New Yugoslavia
Sergej Vošnjak: Biti tabornik je lepo
Fedor Košir: Slovensko planinstvo nekdaj in danes
Zoran Jerin: Jugoslovanska himalajska odprava
Karel Kos: Izobraževanje odraslih
Danica Župančič: Pokrajinski muzeji v Sloveniji
Bogdan Finžgar: Podkovani krap
Franc Severkar: Jugoslovanski risani film prvi na svetu
Dušan Moravec: O slovenskem gledališkem življenju
Jože Šavora: Ob desetletnici Cirilmetodijskega društva
Ivka Križnar: Iz zgodovine slovenskega delavskega gibanja
Mila Šenk: Tone Seliškar — šestdesetletnik
Fotoreportaža: Stare in nove podobe s poti po Jugoslaviji
Fotoreportaža: Izseljenski teden 1960
Cvetko A. Kristan: Samorastnik Frank Sakser, ustanovitelj »Glasa
naroda« in slovenskega Amerikanskega koledarja
Filip Godina, Chicago: Skozi burna in nemirna leta v leta umiritve
Joseph Britz, Claridge, Pa.: Težave prvih naseljencev v Ameriki
Anton Vehar, Euclid, Ohio: Pol stoletja v Ameriki
Maks Fröhlich, Oberhausen-Osterfeld, Nemčija.: Iz življenja slovenske izseljenske družine v Porurju
Fotoreportaža: Slovenci v Franciji, Belgiji in Holandiji
Franc Kurinčič: Ivanu Kacinu v spomin
Cvetko A. Kristan: Kulturnoprosvetno delo južnoameriških Slovencev od junija 1959 do junija 1960
Jože Župančič: Jaro Hilbert — slovenski umetnik, slikar egiptovskih oaz in Beduinov
France Magajna: In delo sem dobil
Fotoreportaža: Dom za ostarele slovenske rojake v Fontani, Kalifornija