Izseljenski koledar 1957

Letnik 1957
sik57
Koledarski del
Boris Kraigher: Vsem našim rojakom v tujini
Stane Vilhar: Hočemo prijateljstvo mod vsemi narodi sveta
Stanko Janez: Pesnik Anton Aškerc
Anton Aškerc: Anka
Albert Švagelj: Ob petletnici obstoja Slovenske izselj. matlice
Ernest Petrin: F. S. Finžgar — 85-letnik
Jože Šmit: Otožnost
Miran Ogrin: Kolonialni sistem se umika korak za korakom
Tone Seliškar: Louis Adamič (1898-1951)
Joseph Durn, Cleveland: Slovenski delavski dom v Clevelandu
Nikola Tesla — človek, ki je ukrotil Niagarske slapove
Angelo Cerkvenik: Jugoslovani v Novi Zelandiji
Amelia Batistich, Auckland: Dalmatinski vinograd v Novi
Zelandiji
Oton Župančič: Jezero — The Lake
Zvone Zorko: Makedonija
Ivan Minatti: Mala sanjava gospa
Rok Arih: Resil me je stric iz Amerike
Bogdan Pogačnik: Slovenski slikar Božidar Jakac
Janko Rogelj, Cleveland, O.: V tujini (1926)
Mirko Ličen: Naši ljudje v Argentini
Viktor Pirnat: Na poti do pomorske Jugoslavije
Anton Krajc, Kirkland Lake: Slovenci v Kirkland Lakeju
Severin Šali: Sonce nad Trsko goro
Fred A. Vider, Chicago: Zgodovina mladinskega oddelka SNPJ
Janez Menart: Odiseja
Prvi ameriški piknik v starem kraju
4. julij 1956 v Kamniški Bistrici (fotoreportaža)
Dr. Metod Mikuž: Požgana je bila prva slovenska vas
Stefan Kuhar: Življenje in organizacije našega življa v Franciji
Viktor Pirnat: Kje se najprej srečata staro in novo leto
Znanstveni zavodi v Sloveniji
Štefan Virag: Prekmurci doma in v daljnem svetu
Ernest Petrin: Domovina po radijskih valovih
Janko N. Rogelj, Euchid, 0.: Ameriška bratska zveza
Slovenija v številkah
Važnejši gospodarski objekti v kmet. Slovenije po osvoboditvi
Mesta v razvoju (fotoreportaza)
Pismo uredništva
Joseph Zalar, Joliet, III.' Kranjsko-slovenska katoliška jednota
v ZDA
Rado Miklič: Kako naši delavci upravljajo svoja podjetja
Mila Šenk: Franc Sikošek — rudar in pesnik iz Westfalije
Jože Zupančič: Izseljenstvo v bivšem litijskem okraju
Delavcem — zdrava, sončna in udobna stanovanja (fotoreport.)
Leonard Poljsak, Cleveland: Ob 40-letnici pevskega zbora
»Zarja« v Clevellandu
Zima Vrščaj-Holy: Desetletno delo slovenskih založb
Joseph Slemec, Willard, Wis.: Farmarska naselbina Willard
v Wisconsinu — delo slovenskih pionirjev
Anton S. Pirc: Ribištvo Slovenije
Tone Pavček: Nekje na Dolenjskem
Anton Okolish, Barherton, Ohio: Materin obraz
Tončka Škufca, New Castle, Pa.: Štirideset let mojega življenja
Anton Jankovich, Cleveland, O.: Večni popotnik
Frances Lukanich, Fontana, Calif.: Tisti kraj je moja rojstna
domovina
Katherine Krainz, Detroit, Mich.: Dve sliki — moj ponos
Ivan Zorman, Cleveland, O.: Mladi ameriški Sloveniji
Ivan Zorman, Cleveland, O.: To our young American Slovenes
John Lokar st., Cleveland, O.: Kako je bilo v Clevelandu okoli
leta 1900
Ignac Šumi: O stari Ljubljani
Kajetan Kovic: Stare sanje
Jože Kozar: Nekaj odlomkov iz zgodovine Turjaka
Gledališča v Sloveniji
Kinematografija v Sloveniji
Peter Levec: Hrepenenje po marcu
Cvetko A. Kristan: Ob stoletnici slovenskega zadružništva
O kmetijskem izobraževanju
Pavel Kunaver: Podzemski biseri Slovenije
Ivan Potrč: Zločin